An Phong được thành lập, phát triển và trưởng thành từ một nền tảng khởi nghiệp vững chắc là tinh thần “Chung sức đồng lòng” làm nên sự hài lòng cho đối tác với những công trình chất lượng, bền vững, hiệu quả, và an toàn.